Algemene voorwaarden Psyon BV, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 54126231

Artikel 1.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen “Psyon”, gevestigd te Amsterdam, postbus 69179, 1060CG, en een wederpartij, hierna te noemen “de opdrachtgever”.
 2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle personen die voor Psyon werkzaam zijn en/of door Psyon zijn ingeschakeld.
 3. Bijzondere, van de algemene voorwaarden van Psyon afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De door de opdrachtgever gestelde en/of door deze gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover door Psyon schriftelijk bevestigd.
 5. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid op latere overeenkomsten met Psyon.

Artikel 2.

 1. Een overeenkomst komt tot stand door een (schriftelijke) bevestiging van Psyon aan de Opdrachtgever, dan wel op het moment dat Psyon feitelijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
 2. Psyon kan voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaken van door haar ingeschakelde derden, welke dan onder eigen verantwoording de werkzaamheden uitvoeren.

Artikel 3.

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst gelden slechts, indien zij schriftelijk door Psyon zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 4.

 1. Afspraken voor onderzoek door Psyon, hierna te noemen “het consult”, kunnen op werkdagen tot 48 uur voor het feitelijke moment waarop het consult dient plaats te vinden, worden geannuleerd. Voor annuleringen binnen 48 uur voor het consult wordt een annuleringstarief (no-show) van 410,- euro in rekening gebracht.
 2. Afspraken op maandag kunnen derhalve uiterlijk op donderdag kosteloos geannuleerd en afspraken op dinsdag uiterlijk op vrijdag.
 3. De persoon ten aanzien van wie het consult wordt verricht, hierna te noemen “de betrokkene”, dient op tijd op het consult aanwezig te zijn. Indien de betrokkene niet binnen 30 minuten na aanvang van het geplande consult verschijnt, is de opdrachtgever het annuleringstarief (no-show) verschuldigd. Wanneer de betrokkene voortijdig en op eigen initiatief het onderzoek beëindigt, ongeacht de uitkomst van het onderzoek, is de opdrachtgever het volledige tarief verschuldigd.
 4. Het tarief voor een onderzoek door Psyon wordt, bij het aanvragen van een offerte, vooraf vastgesteld in overleg met de opdrachtgever. De in de offerte genoemde tarieven voor het aangevraagde onderzoek of combinatie van onderzoeken betreffen een reflectie van de op het moment van aanvraag geldende tarieven en gelden niet als prijsafspraak voor hetzelfde type onderzoek of combinatie van onderzoeken in de toekomst.
 5. Genoemde tarieven zullen in ieder geval jaarlijks per 1 januari op basis van de consumentenprijsindex (CPI), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor Statistiek (reeks alle huishoudens 2000=100), worden geïndexeerd. De ontwikkeling van deze index aan het voorgaande kalenderjaar tot met vier maanden voor de prijswijziging geldt daarbij als referentieperiode voor het vaststellen van de hoogte van de indexering. Deze indexering geldt ook, indien aan de opdrachtgever niet vooraf separaat hiervan melding is gedaan. De prijs wordt niet gewijzigd indien indexering leidt tot een lagere prijs. Psyon behoudt zich bovendien het recht tarieven naar eigen inzicht te verhogen boven de jaarlijkse verhoging op basis van de consumentenprijsindex. Psyon kan deze tariefwijzigingen op ieder moment laten ingaan zonder hierover te communiceren.

Artikel 5.

 1. Psyon draagt er zorg voor dat de rapportage binnen vier tot zes weken na totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever wordt doorgegeven. In voorkomende gevallen kan deze termijn langer zijn.
 2. Uitsluitend met toestemming van de betrokkene, en slechts wanneer daar aanleiding toe is, zal de behandelend specialist van Psyon de oorspronkelijke (huis)arts over de uitslag informeren.
 3. De door Psyon opgegeven termijn, waarbinnen de rapportage beschikbaar is, is slechts een indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Artikel 6.

 1. Psyon draagt zorg voor een “betrokkenen administratie”. Psyon bewaart de gegevens en eventuele uitslagen van de betrokkene in een medisch dossier. Een verzoek om inzage van zijn (haar) medische dossier door de betrokkene, geschiedt door middel van invulling van een door Psyon verstrekt formulier en eventueel betaling van de eventueel verschuldigde administratiekosten.
 2. De opdrachtgever verklaart dat de door hem of haar opgegeven  personalia en verzekeringsgegevens van de betrokkene juist zijn. Psyon kan daarbij de betrokkene om legitimatie vragen.
 3. De opdrachtgever verklaart dat voor het aan Psyon toesturen van medische gegevens en informatie over betrokkene vooraf aan betrokkene toestemming is gevraagd.
 4. Terzake het medisch dossier, en de betrokkenenadministratie zullen de wettelijke bepalingen terzake privacy-bescherming en geheimhoudingsplicht in acht worden genomen.

Artikel 7.

 1. De kosten van de arts, het consult en een eventueel noodzakelijk aanvullend medisch (laboratorium) onderzoek komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De opdrachtgever is tevens gehouden de kosten zoals genoemd in artikel 7 lid 1 te voldoen, indien de betrokkene gebruik maakt van zijn blokkeringsrecht ex artikel 7:464 lid 2 jo 466 lid 5 BW.

 

 

Artikel 8.

 1. Consulten worden per consult door Psyon aan de opdrachtgever gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Alle door Psyon in rekening gebrachte bedragen dienen zonder inhouding, korting of verrekening te worden voldaan.
 3. De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor betaling van de factuur. Voldoening van de factuur van Psyon door een derde bevrijdt de opdrachtgever van voldoening daarvan.
 4. Indien het verschuldigde niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuimtreden een rente verschuldigd van 2% per maand over het opeisbare bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand voor de berekening van de verschuldigde rente aangemerkt wordt.
 5. Indien de opdrachtgever jegens Psyon in verzuim is, is hij verplicht Psyon de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 200,00.

 

Artikel 9.

 1. De aansprakelijkheid van Psyon voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Psyon beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende opdracht waarop de schade betrekking heeft.
 3. Psyon zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Psyon is echter voor tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 4. Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval dat Psyon aansprakelijk is voor fouten van de door Psyon ingeschakelde derden.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Psyon – dan wel een door Psyon ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde – ter zake iedere aansprakelijkheid ten opzichte van de betrokkene of andere derden met betrekking tot de door Psyon verrichte diensten.
 6. Psyon – dan wel een door Psyon ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde – is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, een en ander in de ruimste zin des woord.
 7. Psyon- dan wel een door Psyon ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde – kan nimmer aansprakelijk worden geacht in geval van overmacht.
 8. In geval de betrokkene naar aanleiding van de uitgevoerde keuring een klacht tegen Psyon  indient – dan wel tegen een door Psyon ter uitvoering van de opdracht  ingeschakelde derde – komen de kosten die dit voor Psyon met zich meebrengt in eerste instantie direct voor rekening van de opdrachtgever die hiervoor van Psyon een factuur ontvangt. Eerst wanneer de klacht in laatste instantie gegrond is verklaard, zal Psyon deze kosten aan de opdrachtgever terugbetalen.
 9. Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van Psyon en/of van haar leidinggevenden en/of ondergeschikten.

Artikel 10.

 1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist zal zijn.. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, zal Psyon alsdan ook het recht hebben de overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
 2. Hetgeen in het vorige lid vermeld is, geldt tevens in het geval van faillissement, of surseance van betaling, of onder curatelestelling van de opdrachtgever, of bij stillegging van zijn bedrijf.

Artikel 11.

 1. Op elke overeenkomst tussen Psyon en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Psyon en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 3. Alle geschillen, gerezen tussen de opdrachtgever en Psyon, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze voorwaarden, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.

Onderzoek aanvragen

 • Locaties in heel Nederland
 • Meer dan 12 jaar ervaring

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen