Wat is een neurologische expertise?

Een neurologische expertise of een neurologische rapportage is een medisch specialistisch onderzoek waarbij een onafhankelijke neuroloog vanuit zijn of haar specifieke deskundigheid een rapport opstelt. Het rapport is daarbij gebaseerd op het neurologisch onderzoek en de beoordeling van relevante gegevens. De rol van een onafhankelijk expertiserend neuroloog verschilt wezenlijk van die van de behandelend neuroloog. Bij een expertise draait het niet zozeer om de subjectieve klachtbeleving maar vooral om de objectivering van klachten en beperkingen. De expertise kan worden aangevuld met neuropsychologisch onderzoek en/of een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek.

Neurologische expertise bij letselschade

In het geval van bijvoorbeeld bedrijfs- of verkeersongevallen worden wij ingeschakeld om aan te geven of er een medisch-causaal verband is tussen neurologische klachten en een bepaalde gebeurtenis. Bij een bevestigend antwoord doen wij ook een uitspraak over de daaruit eventueel voortvloeiende beperkingen.

Neurologische expertises in verband met wettelijke aansprakelijkheid kunnen op verschillende manieren tot stand komen. ‘Buiten rechte’ kan zowel de benadeelde als de aansprakelijke partij daartoe het initiatief nemen, al of niet in afstemming met de wederpartij. Partijen kunnen de rechter ook om een ‘voorlopig deskundigenbericht’ vragen om na te gaan of ze een ‘zaak’ hebben. Tenslotte kan ook de rechter een medische deskundige inschakelen, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

Bij neurologische expertises in het kader van letselschade baseren wij ons zoveel mogelijk op de IWMD Vraagstelling Causaal verband bij ongeval. Het percentage functieverlies kan worden bepaald aan de hand van de richtlijnen van de American Medical Association (AMA) én de NVN-richtlijnen Functieverlies.

Combinatie met neuropsychologisch onderzoek

Er kan behoefte bestaan aan een verdere objectivering van cognitieve klachten. Bijvoorbeeld ten aanzien van het geheugen, de aandacht en de concentratie. Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) geldt daarbij als ‘gouden standaard’. Dit geldt ook wanneer getwijfeld wordt aan de symptoomvaliditeit, zoals bij onderpresteren, symptoomaggravatie of malingering. Het voordeel van het gecombineerd aanvragen van een neurologische expertise en een NPO is dat de afzonderlijke onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd en beschreven.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Hoe verloopt een neurologische expertise?

Aanmelding
Wanneer de aanvraag bij ons binnen is dan nemen wij binnen één werkdag contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek.

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel vindt een uitvoerig gesprek met de neuroloog plaats over klachten en beperkingen. Het tweede deel bestaat uit een lichamelijk onderzoek waarin onder meer de hogere cerebrale functies (denken, geheugen, plannen), de hersenzenuwen (functies in het gelaat), motorische functies (bewegen, kracht), coördinatie, reflexen en de sensibiliteit (het gevoel) worden getest.

Aanvullend onderzoek
Als er na het onderzoek nog onduidelijkheid bestaat over de oorzaak van de klachten, kan de neuroloog ervoor kiezen om aanvullend (beeldvormend) onderzoek aan te vragen zoals een MRI-scan. Dit wordt uiteraard van tevoren besproken.

De rapportage
De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Deze wordt verstuurd naar de aanvrager van het onderzoek.

Informatie over de voortgang
Ons secretariaat kan u op ieder gewenst moment informeren over de voortgang van het onderzoek.

Inzage- en correctie recht
Op de rapportage is inzage- en correctierecht van toepassing. Dit houdt in dat de betrokkene, vóór verzending naar de aanvrager, een kopie krijgt van het conceptverslag en daarbij kan aangeven of er sprake is van een onjuiste weergave van feiten. Afhankelijk van de context waarin het onderzoek plaatsvindt, kan de betrokkene verzending van het verslag ook blokkeren.

Aanvragen neurologische expertise

Voor het aanvragen van een neurologische expertise kunt u het aanvraagformulier invullen. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact op met ons secretariaat. Dit kan telefonisch via 088 – 0322440 of via info@psyon.nl.

Onderzoek aanvragen

  • Locaties in heel Nederland
  • Meer dan 12 jaar ervaring

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen