Wat is een psychiatrische expertise?

Een psychiatrische expertise of een psychiatrische rapportage is een medisch specialistisch onderzoek waarbij een onafhankelijke psychiater vanuit zijn of haar specifieke deskundigheid een rapport opstelt. Het rapport is daarbij gebaseerd op het psychiatrisch onderzoek en de beoordeling van relevante gegevens. De rol van een onafhankelijk expertiserend psychiater verschilt wezenlijk van die van de behandelend psychiater of psycholoog. Bij een expertise draait het niet zozeer om de subjectieve klachtbeleving maar vooral om de objectivering van klachten en beperkingen. De expertise kan worden aangevuld met een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek.

Psychiatrische expertise bij letselschade

In het geval van bijvoorbeeld bedrijfs- of verkeersongevallen worden wij ingeschakeld om aan te geven of er een medisch-causaal verband is tussen lichamelijke of psychische klachten en een bepaalde gebeurtenis. Bij een bevestigend antwoord doen wij ook een uitspraak over de daaruit eventueel voortvloeiende beperkingen.

Medisch-specialistische rapportages in verband met wettelijke aansprakelijkheid kunnen op verschillende manieren tot stand komen. ‘Buiten rechte’ kan zowel de benadeelde als de aansprakelijke partij daartoe het initiatief nemen, al of niet in afstemming met de wederpartij. Partijen kunnen de rechter ook om een ‘voorlopig deskundigenbericht’ vragen om na te gaan of ze een ‘zaak’ hebben. Tenslotte kan ook de rechter een medische deskundige inschakelen, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

Psychiatrische expertises worden tevens aangevraagd bij verzuim en arbeidsongeschiktheid, als second opinion en bij het bepalen van de toerekenbaarheid van gedrag.

Combinatieonderzoek

Een psychiatrische expertise in het kader van letselschade kan worden aangevraagd in combinatie met een neuropsychologisch onderzoek.
Het voordeel is dat de afzonderlijke onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd en beschreven.

Hoe verloopt een psychiatrische expertise in het kader van letselschadebeoordeling?

Aanmelding
Wanneer de aanvraag bij ons binnen is dan nemen wij binnen één werkdag contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek.

Het onderzoek
Een psychiatrische expertise omvat twee gesprekken. Het eerste gesprek vindt plaats met een psycholoog, het tweede gesprek met een psychiater. Daarnaast kan het nodig zijn om aanvullende informatie op te vragen bij behandelaren. Het onderzoek vindt plaats conform de meest actuele richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de KNMG.

De rapportage
De bevindingen worden weergegeven in een rapportage die aan beide partijen ter hand wordt gesteld.

Informatie over de voortgang
Ons secretariaat kan u op ieder gewenst moment informeren over de voortgang van het onderzoek.

Inzage- en correctie- en blokkeringsrecht
Op de rapportage is inzage- correctie- en blokkeringsrecht van toepassing.

Aanvullend neuropsychologisch onderzoek

Er kan behoefte bestaan aan een verdere objectivering van cognitieve klachten. Bijvoorbeeld ten aanzien van het geheugen, de aandacht en de concentratie. Een neuropsychologisch onderzoek geldt daarbij als ‘gouden standaard’. Dit geldt ook wanneer getwijfeld wordt aan de symptoomvaliditeit, zoals bij onderpresteren, symptoomaggravatie of malingering.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Onderzoek aanvragen

  • Locaties in heel Nederland
  • Meer dan 12 jaar ervaring

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen