Wat is een neurologische expertise?

Een neurologische expertise of een neurologische rapportage is een medisch specialistisch onderzoek waarbij een onafhankelijke neuroloog vanuit zijn of haar specifieke deskundigheid een rapport opstelt. Het rapport is daarbij gebaseerd op het neurologisch onderzoek en de beoordeling van relevante gegevens. De rol van een onafhankelijk expertiserend neuroloog verschilt wezenlijk van die van de behandelend neuroloog. Bij een expertise draait het niet zozeer om de subjectieve klachtbeleving maar vooral om de objectivering van klachten en beperkingen. De expertise kan worden aangevuld met neuropsychologisch onderzoek en/of een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek.

Neurologische expertise als second opinion

Een neurologische expertise kan worden ingezet als second opinion ter beoordeling van een lopende behandeling. Bijvoorbeeld om deze te toetsen aan de meest actuele behandelrichtlijnen. Daarnaast worden neurologische expertises ingezet in bezwaar en beroepsprocedures wanneer de uitkomst van een eerder verrichte expertise of beoordeling ter discussie staat. Bij een conflict tussen een verzekerde en de verzekeraar of tussen de werknemer en de bedrijfsarts kan de betrokkene ook zelf het initiatief nemen tot een second opinion.
Onze neurologen zijn op de hoogte van de wettelijke toetsingskaders en hebben in dat kader onder meer kennis van verzekeringsgeneeskundige instrumenten zoals de FML.

Een second opinion geeft duidelijkheid bij:

 • vragen over de aan- of afwezigheid van een neurologische stoornis
 • het bepalen van functionele beperkingen
 • het bepalen van benutbare mogelijkheden
 • stagnerend herstel of een stagnerende re-integratie
 • de evaluatie van voorgaande behandelingen
 • het in kaart brengen van behandelopties en re-integratietrajecten

Combinatieonderzoek

Een neurologische expertise kan worden aangevraagd in combinatie met een:

 • neuropsychologisch onderzoek
 • verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek
 • psychiatrische expertise

Combinatie met neuropsychologisch onderzoek

Er kan behoefte bestaan aan een verdere objectivering van cognitieve klachten. Bijvoorbeeld ten aanzien van het geheugen, de aandacht en de concentratie. Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) geldt daarbij als ‘gouden standaard’. Dit geldt ook wanneer getwijfeld wordt aan de symptoomvaliditeit, zoals bij onderpresteren, symptoomaggravatie of malingering. Het voordeel van het gecombineerd aanvragen van een neurologische expertise en een NPO is dat de afzonderlijke onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd en beschreven.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Aanvullend verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek

Net als al onze overige diensten kan een neurologische expertise desgewenst worden aangevuld met een verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Hierbij wordt een concrete vertaalslag naar de werksituatie mogelijk wordt gemaakt: is de werknemer wel of niet in staat om te werken? Zo ja, voor hoeveel uur en onder welke voorwaarden? Tevens wordt een belastbaarheidsprofiel opgesteld in de vorm van een kritische FML.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Hoe verloopt een neurologische expertise?

Aanmelding
Wanneer de aanvraag bij ons binnen is dan nemen wij binnen één werkdag contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek.

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel vindt een uitvoerig gesprek met de neuroloog plaats over klachten en beperkingen. Het tweede deel bestaat uit een lichamelijk onderzoek waarin onder meer de hogere cerebrale functies (denken, geheugen, plannen), de hersenzenuwen (functies in het gelaat), motorische functies (bewegen, kracht), coördinatie, reflexen en de sensibiliteit (het gevoel) worden getest.

Aanvullend onderzoek
Als er na het onderzoek nog onduidelijkheid bestaat over de oorzaak van de klachten, kan de neuroloog ervoor kiezen om aanvullend (beeldvormend) onderzoek aan te vragen zoals een MRI-scan. Dit wordt uiteraard van tevoren besproken.

De rapportage
De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Deze wordt verstuurd naar de aanvrager van het onderzoek. Indien de aanvrager geen arts is, dan wordt de rapportage niet naar de aanvrager verstuurd maar naar de arts die vermeld is in het aanvraagformulier.

Informatie over de voortgang
Ons secretariaat kan u op ieder gewenst moment informeren over de voortgang van het onderzoek.

Inzage- en correctie recht
Op de rapportage is inzage- en correctierecht van toepassing. Dit houdt in dat de betrokkene, vóór verzending naar de aanvrager, een kopie krijgt van het conceptverslag en daarbij kan aangeven of er sprake is van een onjuiste weergave van feiten. Afhankelijk van de context waarin het onderzoek plaatsvindt, kan de betrokkene verzending van het verslag ook blokkeren.

Aanvragen neurologische expertise

Voor het aanvragen van een neurologische expertise kunt u het aanvraagformulier invullen. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact op met ons secretariaat. Dit kan telefonisch via 088 – 0322440 of via info@psyon.nl.

Onderzoek aanvragen

 • Locaties in heel Nederland
 • Meer dan 12 jaar ervaring

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen