Wat is een psychiatrische expertise?

Een psychiatrische expertise of een psychiatrische rapportage is een medisch specialistisch onderzoek waarbij een onafhankelijke psychiater vanuit zijn of haar specifieke deskundigheid een rapport opstelt. Het rapport is daarbij gebaseerd op het psychiatrisch onderzoek en de beoordeling van relevante gegevens. De rol van een onafhankelijk expertiserend psychiater verschilt wezenlijk van die van de behandelend psychiater of psycholoog. Bij een expertise draait het niet zozeer om de subjectieve klachtbeleving maar vooral om de objectivering van klachten en beperkingen. De expertise kan worden aangevuld met een (verzekeringsgeneeskundig) belastbaarheidsonderzoek.

Psychiatrische expertise als second opinion

Een psychiatrische expertise kan worden ingezet als second opinion, ter beoordeling van een lopende behandeling. Bijvoorbeeld om deze te toetsen aan de meest actuele behandelrichtlijnen. Daarnaast worden psychiatrische expertises in toenemende mate ingezet in bezwaar en beroepsprocedures wanneer de uitkomst van een eerder verrichte expertise of beoordeling ter discussie staat. Onze psychiaters zijn op de hoogte van de wettelijke toetsingskaders en hebben in dat kader onder meer kennis van verzekeringsgeneeskundige instrumenten zoals de FML.

Bij een conflict tussen een verzekerde en de verzekeraar kan de verzekerde ook zelf het initiatief nemen tot een medische rapportage. Sommige polissen kennen de mogelijkheid van arbitrage. De psychiater kan in dat verband als ‘arbiter’ worden aangesteld.

Een second opinion geeft duidelijkheid bij:

 • vragen over de aan- of afwezigheid van een psychiatrische stoornis
 • het aantonen of uitsluiten van persoonlijkheidsproblematiek
 • het bepalen van beperkingen in het persoonlijk en sociaal functioneren
 • het bepalen van benutbare mogelijkheden
 • stagnerend herstel of een stagnerende re-integratie
 • de evaluatie van voorgaande behandelingen en re-integratietrajecten
 • het in kaart brengen van behandelopties
 • het bepalen van de prognose

Psychiatrische expertises worden tevens aangevraagd bij verzuim en arbeidsongeschiktheid, bij letselschade en bij beoordeling toerekenbaarheid.

Psyon is onafhankelijk

Bij een second opinion is de onafhankelijke positie van de psychiater cruciaal. Onze psychiaters zijn onafhankelijk in de zin dat zij geen belangen hebben bij de uitkomst van het onderzoek. Deze onafhankelijke positie blijkt ook uit onze uiteenlopende opdrachtgevers. Deze variëren van verzekeringsartsen, medisch adviseurs en bedrijfsartsen tot werkgevers, rechtbanken en advocaten.

Combinatieonderzoek

Een second opinion kan worden aangevraagd in combinatie met een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek, een neuropsychologisch onderzoek, een verzekeringsgeneeskundige expertise, een neurologische expertise, een orthopedische expertiseautismeonderzoek en ADHD onderzoek.
Het voordeel is dat de afzonderlijke onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd en beschreven.

Psyon is onafhankelijk

Psychiaters en psychologen bij Psyon nemen uitvoerig de tijd om de vraagstelling en context van de aanvrager optimaal te doorgronden. Zij werken volgens de geldende richtlijnen voor onafhankelijke diagnostiek.
Psyon is onafhankelijk in de zin dat wij geen belangen hebben bij de uitkomst van onze onderzoeken. Dit blijkt ook uit onze uiteenlopende opdrachtgevers. Deze variëren van verzekeringsartsen, medisch
adviseurs en bedrijfsartsen tot werkgevers, rechtbanken en advocaten.

Psychiatrische expertises worden aangevraagd door onder andere:

 • Bedrijfsartsen
 • Medisch adviseurs
 • Verzekeringsartsen
 • Werkgevers
 • Rechtbanken
 • (Arbeids)juristen

Hoe verloopt een second opinion?

Aanmelding
Wanneer de aanvraag bij ons binnen is dan nemen wij binnen één werkdag contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek.

Het onderzoek
De second opinion omvat twee gesprekken. Het eerste gesprek vindt plaats met een psycholoog, het tweede gesprek met een psychiater. Daarnaast kan het nodig zijn om aanvullende informatie op te vragen bij behandelaren. Het onderzoek vindt plaats conform de meest actuele richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de KNMG.

De rapportage
De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Deze wordt verstuurd naar de aanvrager van het onderzoek. Indien de aanvrager geen arts is, dan wordt de rapportage niet naar de aanvrager verstuurd maar naar de arts die vermeld is in het aanvraagformulier.

Informatie over de voortgang
Ons secretariaat kan u op ieder gewenst moment informeren over de voortgang van het onderzoek.

Inzage en correctie recht
Op de rapportage is inzage- en correctierecht van toepassing. Dit houdt in dat de betrokkene, vóór verzending naar de aanvrager, een kopie krijgt van het conceptverslag en daarbij kan aangeven of er sprake is van een onjuiste weergave van feiten.

Verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek

Een second opinion kan worden aangevuld met een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek. Hiermee is het voor u eenvoudiger om een vertaalslag te maken naar de arbeidsgeneeskundige of verzekeringsgeneeskundige praktijk.
Centraal staat doorgaans de vraag of er sprake is van benutbare mogelijkheden voor re-integratie. Indien er medische beperkingen zijn vastgesteld kan een kritische FML worden opgesteld. Op basis daarvan wordt een concreet belastbaarheidsadvies geformuleerd en wij geven een prognose bij normaal herstelverloop.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Aanvullend neuropsychologisch onderzoek

Er kan behoefte bestaan aan een verdere objectivering van cognitieve klachten. Bijvoorbeeld ten aanzien van het geheugen, de aandacht en de concentratie. Een neuropsychologisch onderzoek geldt daarbij als ‘gouden standaard’. Dit geldt ook wanneer getwijfeld wordt aan de symptoomvaliditeit, zoals bij onderpresteren, symptoomaggravatie of malingering.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Onderzoek aanvragen

 • Locaties in heel Nederland
 • Meer dan 12 jaar ervaring

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen