Wat is een neurologische expertise?

Een neurologische expertise is een medisch onderzoek waarbij een neuroloog onderzoekt of er sprake is van een neurologische aandoening of stoornis. Een neurologische expertise kan plaatsvinden bij verzuim en arbeidsongeschiktheid en als second opinion. De expertise kan worden aangevuld met een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek of andere Psyon onderzoeken.

Neurologische expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

Een neurologische expertise geeft helderheid bij complexe verzuim en arbeidsongeschiktheidsdossiers. Het doel is in de regel om vast te stellen of er sprake is van beperkingen die samenhangen met een neurologische aandoening of stoornis. Wanneer dat het geval is, wordt onderzocht wat daarvan de consequenties zijn voor het dagelijkse leven. Indicaties zijn onder meer stagnerend herstel of de onderbouwing van een WIA dossier.

Neurologische expertise als second opinion

Een neurologische expertise kan ook worden ingezet ter beoordeling van een lopende behandeling, bijvoorbeeld om deze te toetsen aan de meest actuele behandelrichtlijnen. Of in bezwaar- en beroepsprocedures wanneer een cliënt het niet eens is met de uitkomst van een eerder verrichtte expertise door een andere neuroloog of instelling.

Een neurologische expertise geeft duidelijkheid bij:

  • vragen over de aan- of afwezigheid van een neurologische stoornis
  • het bepalen van functionele beperkingen
  • het in kaart brengen van behandelopties
  • het bepalen van de prognose

Combinatie onderzoek

Een neurologische expertise kan worden aangevraagd in combinatie met een:

Combinatie met neuropsychologisch onderzoek

Er kan behoefte bestaan aan een verdere objectivering van cognitieve klachten. Bijvoorbeeld ten aanzien van het geheugen, de aandacht en de concentratie. Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) geldt daarbij als ‘gouden standaard’. Dit geldt ook wanneer getwijfeld wordt aan de symptoomvaliditeit, zoals bij onderpresteren, symptoomaggravatie of malingering. Het voordeel van het gecombineerd aanvragen van een neurologische expertise en een NPO is dat de afzonderlijke onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd en beschreven.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Aanvullend verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek

Net als al onze overige diensten kan een neurologische expertise desgewenst worden aangevuld met een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek. Hierbij wordt een concrete vertaalslag naar de werksituatie mogelijk wordt gemaakt: is de werknemer wel of niet in staat om te werken? Zo ja, voor hoeveel uur en onder welke voorwaarden? Tevens wordt een kritische FML opgesteld.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Hoe verloopt een neurologische expertise?

Aanmelding
Wanneer de aanvraag bij ons binnen is dan nemen wij binnen één werkdag contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek.

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel vindt een uitvoerig gesprek met de neuroloog plaats over klachten en beperkingen. Het tweede deel bestaat uit een lichamelijk onderzoek waarin onder meer de hogere cerebrale functies (denken, geheugen, plannen), de hersenzenuwen (functies in het gelaat), motorische functies (bewegen, kracht), coördinatie, reflexen en de sensibiliteit (het gevoel) worden getest.

Aanvullend onderzoek
Als er na het onderzoek nog onduidelijkheid bestaat over de oorzaak van de klachten, kan de neuroloog ervoor kiezen om aanvullend (beeldvormend) onderzoek aan te vragen zoals een MRI-scan. Dit wordt uiteraard van tevoren besproken.

De rapportage
De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Deze wordt verstuurd naar de aanvrager van het onderzoek. Indien de aanvrager geen arts is, dan wordt de rapportage niet naar de aanvrager verstuurd maar naar de arts die vermeld is in het aanvraagformulier.

Informatie over de voortgang
Ons secretariaat kan u op ieder gewenst moment informeren over de voortgang van het onderzoek.

Inzage- en correctie recht
Op de rapportage is inzage- en correctierecht van toepassing. Dit houdt in dat de betrokkene, vóór verzending naar de aanvrager, een kopie krijgt van het conceptverslag en daarbij kan aangeven of er sprake is van een onjuiste weergave van feiten. Afhankelijk van de context waarin het onderzoek plaatsvindt, kan de betrokkene verzending van het verslag ook blokkeren.

Aanvragen neurologische expertise

Voor het aanvragen van een neurologische expertise kunt u het aanvraagformulier invullen. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact op met ons secretariaat. Dit kan telefonisch via 088 – 0322440 of via info@psyon.nl.

Onderzoek aanvragen

  • Locaties in heel Nederland
  • Meer dan 12 jaar ervaring

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen