Wat is een orthopedische expertise?

Een orthopedische expertise is een medisch onderzoek waarbij een orthopedisch chirurg onderzoekt of er sprake is van een orthopedische aandoening of stoornis. Een orthopedische expertise kan plaatsvinden bij verzuim en arbeidsongeschiktheid en als second opinion. De expertise kan worden aangevuld met een neurologische expertise, een psychiatrische expertise en/of een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek.

Orthopedische expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

Een orthopedische expertise geeft helderheid bij complexe verzuim en arbeidsongeschiktheidsdossiers. Het doel is in de regel om vast te stellen of er sprake is van beperkingen die samenhangen met een orthopedische aandoening of stoornis. Wanneer dat het geval is, wordt onderzocht wat daarvan de consequenties zijn voor het dagelijkse leven. Indicaties zijn onder meer stagnerend herstel of de onderbouwing van een WIA dossier.

Orthopedische expertise als second opinion

Een orthopedische expertise kan ook worden ingezet ter beoordeling van een lopende behandeling, bijvoorbeeld om deze te toetsen aan de meest actuele behandelrichtlijnen. Of in bezwaar- en beroepsprocedures wanneer een cliënt het niet eens is met de uitkomst van een eerder verrichtte expertise door een andere orthopeed of instelling.

Orthopedische expertise bij letselschade

In het geval van bijvoorbeeld bedrijfs- of verkeersongevallen worden wij ingeschakeld om aan te geven of er een medisch-causaal verband is tussen orthopedische klachten en een bepaalde gebeurtenis. Bij een bevestigend antwoord doen wij ook een uitspraak over de daaruit eventueel voortvloeiende beperkingen.
Orthopedische expertises in verband met wettelijke aansprakelijkheid kunnen op verschillende manieren tot stand komen. ‘Buiten rechte’ kan zowel de benadeelde als de aansprakelijke partij daartoe het initiatief nemen, al of niet in afstemming met de wederpartij. Partijen kunnen de rechter ook om een ‘voorlopig deskundigenbericht’ vragen om na te gaan of ze een ‘zaak’ hebben. Tenslotte kan ook de rechter een medische deskundige inschakelen, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.
Bij orthopedische expertises in het kader van letselschade baseren wij ons zoveel mogelijk op de IWMD Vraagstelling. Het percentage functieverlies kan worden bepaald aan de hand van de richtlijnen van de American Medical Association (AMA).

Combinatieonderzoek

Een orthopedische expertise kan worden aangevraagd in combinatie met een:

Combinatie met een neurologische expertise

Onder meer bij complexe pijnsyndromen kan er behoefte bestaan aan een verdere objectivering van neurologische klachten. Het voordeel van het gecombineerd aanvragen van een orthopedische expertise en een neurologische expertise is dat de afzonderlijke onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd en beschreven.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Aanvullend verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek

Net als al onze overige diensten kan een orthopedische expertise desgewenst worden aangevuld met een verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Hierbij wordt een concrete vertaalslag naar de werksituatie mogelijk wordt gemaakt: is de werknemer wel of niet in staat om te werken? Zo ja, voor hoeveel uur en onder welke voorwaarden? Tevens wordt een belastbaarheidsprofiel opgesteld in de vorm van een kritische FML.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Hoe verloopt een orthopedische expertise?

Aanmelding
Wanneer de aanvraag bij ons binnen is dan nemen wij binnen één werkdag contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek.

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel vindt een uitvoerig gesprek met de orthopedisch chirurg plaats over klachten en beperkingen. Het tweede deel bestaat uit een lichamelijk onderzoek waarin onder meer de hogere cerebrale functies (denken, geheugen, plannen), de hersenzenuwen (functies in het gelaat), motorische functies (bewegen, kracht), coördinatie, reflexen en de sensibiliteit (het gevoel) worden getest.

Aanvullend onderzoek
Als er na het onderzoek nog onduidelijkheid bestaat over de oorzaak van de klachten, kan de orthopeed ervoor kiezen om aanvullend (beeldvormend) onderzoek aan te vragen zoals een MRI-scan. Dit wordt uiteraard van tevoren besproken.

De rapportage
De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Deze wordt verstuurd naar de aanvrager van het onderzoek. Indien de aanvrager geen arts is, dan wordt de rapportage niet naar de aanvrager verstuurd maar naar de arts die vermeld is in het aanvraagformulier.

Informatie over de voortgang
Ons secretariaat kan u op ieder gewenst moment informeren over de voortgang van het onderzoek.

Inzage- en correctie recht
Op de rapportage is inzage- en correctierecht van toepassing. Dit houdt in dat de betrokkene, vóór verzending naar de aanvrager, een kopie krijgt van het conceptverslag en daarbij kan aangeven of er sprake is van een onjuiste weergave van feiten. Afhankelijk van de context waarin het onderzoek plaatsvindt, kan de betrokkene verzending van het verslag ook blokkeren.

Aanvragen orthopedische expertise

Voor het aanvragen van een orthopedische expertise kunt u het aanvraagformulier invullen. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact op met ons secretariaat. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 088-6003131, of via info@psyon.nl.

Onderzoek aanvragen

  • Locaties in heel Nederland
  • Meer dan 12 jaar ervaring

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen