Wat is een psychiatrische expertise?

Een psychiatrische expertise is een psychiatrisch onderzoek waarbij een onafhankelijk psychiater zich een oordeel vormt over de aan-of afwezigheid van een psychiatrisch ziektebeeld. Een psychiatrische expertise kan plaatsvinden bij verzuim en arbeidsongeschiktheid, als second opinion of bij het beoordelen van toerekenbaarheid. De expertise kan worden aangevuld met een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek.

Psychiatrische expertise bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

Een psychiatrische expertise geeft helderheid bij complexe verzuim en arbeidsongeschiktheidsdossiers. Het doel is in de regel om vast te stellen of er sprake is van beperkingen die samenhangen met een psychiatrische aandoening of stoornis. Wanneer dat het geval is, wordt onderzocht wat daarvan de consequenties zijn voor het dagelijkse leven. Indicaties zijn onder meer stagnerend herstel of de onderbouwing van een WIA dossier.

Psychiatrische expertise als second opinion

Een psychiatrische expertise kan ook worden ingezet ter beoordeling van een lopende behandeling, bijvoorbeeld om deze te toetsen aan de meest actuele behandelrichtlijnen. Of in bezwaar en beroepsprocedures wanneer een cliënt het niet eens is met de uitkomst van een eerder verrichtte expertise door een andere psychiater of instelling.

Psychiatrische expertise bij het beoordelen van toerekenbaarheid

Bij arbeidsrechtelijke of ontslagprocedures wordt soms een beroep gedaan op het bestaan van een psychiatrische ziekte of stoornis. Een psychiatrische expertise verschaft u in dat geval duidelijkheid over de mate van toerekenbaarheid.

Psychiatrische expertise bij het beoordelen van letselschade

In het geval van bijvoorbeeld bedrijfs- of verkeersongevallen worden wij ingeschakeld om aan te geven of er een medisch-causaal verband is tussen lichamelijke of psychische klachten en een bepaalde gebeurtenis. Bij een bevestigend antwoord doen wij ook een uitspraak over de daaruit eventueel voortvloeiende beperkingen.

Verzuim < 6 maanden? Dan volstaat een Psychiatrisch consult.

Het Psychiatrisch consult is een onafhankelijk psychiatrisch onderzoek bestemd voor werknemers en verzekerden die minder dan 6 maanden verzuimen. Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek

De psychiatrische expertise kan worden aangevuld met een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek. Hiermee is het voor u eenvoudiger om een vertaalslag te maken naar de arbeidsgeneeskundige of verzekeringsgeneeskundige praktijk. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij het ‘UWV proof’ maken van een verzuimdossier.

Centraal staat doorgaans de vraag of er sprake is van benutbare mogelijkheden voor re-integratie. Indien er medische beperkingen zijn vastgesteld kan een belastbaarheidsprofiel in de vorm van een FML worden opgesteld. Op basis daarvan wordt een concreet belastbaarheidsadvies geformuleerd en wij geven een prognose bij normaal herstelverloop.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Combinatieonderzoek

Een psychiatrische expertise kan worden aangevraagd in combinatie met een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek, een neuropsychologisch onderzoek, een verzekeringsgeneeskundige expertise, een neurologische expertise, een orthopedische expertise, autismeonderzoek en ADHD onderzoek.

Het voordeel is dat de afzonderlijke onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd en beschreven.

Een psychiatrische expertise geeft duidelijkheid bij:

 • vragen over de aan- of afwezigheid van een psychiatrische stoornis
 • het bepalen van beperkingen in het persoonlijk en sociaal functioneren
 • stagnerend herstel of een stagnerende re-integratie
 • de evaluatie van voorgaande behandelingen en re-integratietrajecten
 • het in kaart brengen van behandelopties
 • vragen naar wettelijke aansprakelijkheid, de toerekenbaarheid van bepaald gedrag en wilsbekwaamheid

Psyon is onafhankelijk

Psychiaters en psychologen bij Psyon nemen uitvoerig de tijd om de vraagstelling en context van de aanvrager optimaal te doorgronden. Zij werken volgens de geldende richtlijnen voor onafhankelijke diagnostiek.
Psyon is onafhankelijk in de zin dat wij geen belangen hebben bij de uitkomst van onze onderzoeken. Dit blijkt ook uit onze uiteenlopende opdrachtgevers. Deze variëren van verzekeringsartsen, medisch
adviseurs en bedrijfsartsen tot werkgevers, rechtbanken en advocaten.

Psychiatrische expertises worden aangevraagd door onder andere:

 • Bedrijfsartsen
 • Medisch adviseurs
 • Verzekeringsartsen
 • Werkgevers
 • Rechtbanken
 • (Arbeids)juristen

Hoe verloopt een psychiatrische expertise?

Aanmelding
Wanneer de aanvraag bij ons binnen is dan nemen wij binnen één werkdag contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek.

Het onderzoek
Een psychiatrische expertise omvat twee gesprekken. Het eerste gesprek vindt plaats met een psycholoog, het tweede gesprek met een psychiater. Daarnaast kan het nodig zijn om aanvullende informatie op te vragen bij behandelaren. Het onderzoek vindt plaats conform de meest actuele richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de KNMG.

De rapportage
De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Deze wordt verstuurd naar de aanvrager van het onderzoek. Indien de aanvrager geen arts is, dan wordt de rapportage niet naar de aanvrager verstuurd maar naar de arts die vermeld is in het aanvraagformulier.

Informatie over de voortgang
Ons secretariaat kan u op ieder gewenst moment informeren over de voortgang van het onderzoek.

Inzage en correctie recht
Op de rapportage is inzage- en correctierecht van toepassing. Dit houdt in dat de betrokkene, vóór verzending naar de aanvrager, een kopie krijgt van het conceptverslag en daarbij kan aangeven of er sprake is van een onjuiste weergave van feiten.

Aanvullend neuropsychologisch onderzoek

Er kan behoefte bestaan aan een verdere objectivering van cognitieve klachten. Bijvoorbeeld ten aanzien van het geheugen, de aandacht en de concentratie. Een neuropsychologisch onderzoek geldt daarbij als ‘gouden standaard’. Dit geldt ook wanneer getwijfeld wordt aan de symptoomvaliditeit, zoals bij onderpresteren, symptoomaggravatie of malingering.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Psychiatrische expertise aanvragen

Voor het aanvragen van een psychiatrische expertise kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 088-0322440, of via info@psyon.nl.

Onderzoek aanvragen

 • Locaties in heel Nederland
 • Meer dan 12 jaar ervaring

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen