Wat is ADHD/ADD onderzoek?

Een aanvullend ADHD/ADD onderzoek is geïndiceerd bij een vermoeden op ADHD of ADD. ADHD (‘aandachtsdeficiëntie- / hyperactiviteitsstoornis’) is een psychische stoornis die begint in de jeugd en vaak persisteert tot in de volwassenheid. De kernsymptomen zijn aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit. Deze veroorzaken vaak problemen op meerdere levensgebieden zoals op school, in werk, in relaties en in de uitoefening van hobby’s.
Het ADHD/ADD onderzoek bestaat uit een psychiatrische expertise uitgebreid met het gestructureerd Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen.

Psychiatrische expertise als onderdeel van ADHD/ADD onderzoek

De basis van ieder aanvullend ADHD/ADD onderzoek is een psychiatrische expertise waarbij een onafhankelijk psychiater zich een oordeel vormt over de aan- of afwezigheid van een psychiatrisch ziektebeeld. Los van een ADHD/ADD onderzoek kan een psychiatrische expertise plaatsvinden bij verzuim en arbeidsongeschiktheid; in dat geval geeft het onder meer duidelijkheid bij stagnerend herstel of een moeizaam verlopende re-integratie. Ook brengt dit onderzoek de behandelopties in kaart. In niet-verzuimsituaties kan een psychiatrische expertise antwoord geven op de vraag naar toerekenbaarheid van gedrag.

Een psychiatrische expertise geeft duidelijkheid bij:

 • vragen over de aan- of afwezigheid van een psychiatrische stoornis
 • het bepalen van beperkingen in het persoonlijk en sociaal functioneren
 • stagnerend herstel of een stagnerende re-integratie
 • de evaluatie van voorgaande behandelingen en re-integratietrajecten
 • de evaluatie van voorgaande behandelingen en re-integratietrajecten
 • vragen naar wettelijke aansprakelijkheid, de toerekenbaarheid van bepaald gedrag en wilsbekwaamheid

DIVA voor volwassenen bij aanvullend ADHD/ADD onderzoek

Het aanvullend ADD onderzoek bij een psychiatrische expertise bestaat vooral uit het afnemen van het diagnostisch interview voor ADHD bij volwassenen. Met behulp hiervan worden de criteria voor ADD volgens de DSM-5 nagegaan, op het gebied van zowel aandachtstekort als hyperactiviteit. Conform de vereisten van DSM-5 gebeurt dit systematisch voor zowel het heden als de kinderleeftijd. Om een goed beeld te krijgen van het laatste, dient een deel van het gesprek te worden gevoerd met een ouder, partner, of naaste van de betrokkene.

Combinatieonderzoek: ADHD/ADD onderzoek met andere onderzoeken

Een ADHD/ADD onderzoek kan worden aangevraagd in combinatie met onder andere een intelligentieonderzoek, een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek en een neuropsychologisch onderzoek.

Het voordeel is dat de afzonderlijke onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd en beschreven.

Psyon is onafhankelijk

Psychiaters en psychologen bij Psyon nemen uitvoerig de tijd om de vraagstelling en context van de aanvrager optimaal te doorgronden. Zij werken volgens de geldende richtlijnen voor onafhankelijke diagnostiek.
Psyon is onafhankelijk in de zin dat wij geen belangen hebben bij de uitkomst van onze onderzoeken. Dit blijkt ook uit onze uiteenlopende opdrachtgevers. Deze variëren van verzekeringsartsen, medisch
adviseurs en bedrijfsartsen tot werkgevers, rechtbanken en advocaten.

ADHD/ADD onderzoeken worden aangevraagd door onder andere:

 • Bedrijfsartsen
 • Bedrijfsartsen
 • Verzekeringsartsen
 • Verzekeringsartsen
 • Rechtbanken
 • Rechtbanken

Hoe verloopt een ADHD/ADD onderzoek?

Aanmelding
Wanneer de aanvraag bij ons binnen is dan nemen wij binnen één werkdag contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek.

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een psychiatrische expertise, uitgebreid met het gestructureerd Diagnostisch Interview voor ADHD/ADD bij volwassenen. Er vinden 2 gesprekken plaats. Het eerste gesprek met een psycholoog, het tweede gesprek met een psychiater. Daarnaast kan het nodig zijn om aanvullende informatie op te vragen bij behandelaren. Het onderzoek vindt plaats conform de meest actuele richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de KNMG.

De rapportage
De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Deze wordt verstuurd naar de aanvrager van het onderzoek. Indien de aanvrager geen arts is, dan wordt de rapportage niet naar de aanvrager verstuurd maar naar de arts die vermeld is in het aanvraagformulier.

Informatie over de voortgang
Ons secretariaat kan u op ieder gewenst moment informeren over de voortgang van het onderzoek.

Inzage en correctie recht
Op de rapportage is inzage- en correctierecht van toepassing. Dit houdt in dat de betrokkene, vóór verzending naar de aanvrager, een kopie krijgt van het conceptverslag en daarbij kan aangeven of er sprake is van een onjuiste weergave van feiten.

Verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek bij ADHD/ADD onderzoek

ADHD/ADD onderzoek kan worden aangevuld met een verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek. Hiermee is het voor u eenvoudiger om een vertaalslag te maken naar de arbeidsgeneeskundige of verzekeringsgeneeskundige praktijk. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij het ‘UWV proof’ maken van een verzuimdossier.
Centraal staat doorgaans de vraag of er sprake is van benutbare mogelijkheden voor re-integratie. Indien er medische beperkingen zijn vastgesteld kan een belastbaarheidsprofiel in de vorm van een FML worden opgesteld. Op basis daarvan wordt een concreet belastbaarheidsadvies geformuleerd en wij geven een prognose bij normaal herstelverloop.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Aanvullend neuropsychologisch onderzoek bij ADHD/ADD onderzoek

Er kan behoefte bestaan aan een verdere objectivering van cognitieve klachten. Bijvoorbeeld ten aanzien van het geheugen, de aandacht en de concentratie. Een neuropsychologisch onderzoek geldt daarbij als ‘gouden standaard’. Dit geldt ook wanneer getwijfeld wordt aan de symptoomvaliditeit, zoals bij onderpresteren, symptoomaggravatie of malingering.

Lees verder of vraag direct een onderzoek aan.

Aanvragen ADHD en ADD onderzoek

Voor het aanvragen van een ADHD/ADD onderzoek kunt u het aanvraagformulier, invullen. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact op met ons secretariaat. Dit kan telefonisch via 088 – 600 3131 of via info@psyon.nl.

Onderzoek aanvragen

 • Locaties in heel Nederland
 • Meer dan 12 jaar ervaring

Download Psyon
Dienstenoverzicht

En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen